Gebruikers van webhostingtalk dienen zich te houden aan de volgende regels en voorwaarden:


Webhostingtalk.nl regels en voorwaarden.

Regels Algemeen:

1. Wij nemen het gedrag van de gebruikers van webhostingtalk.nl erg serieus en tolereren dan ook geen enkele vorm van asociaal gedrag ten opzichte van andere gebruikers, moderators en/of administrators.

2. Wij toleren geen enkel vorm van SPAM of berichten naar andere gebruikers die dat niet op prijs stellen. Elke gebruiker die wordt betrapt op het spammen van andere gebruikers wordt zonder enig bericht verbannen van het forum. Ook het versturen van aanbiedingen via PM of email zal worden gezien als SPAM.

3. Webhostingtalk.nl laat maar 1 gebruikersnaam per alias toe. Dus het is enkel toegestaan om 1 gebruikersnaam te associeren met een van je bedrijven. Zogenaamde “klonen” (gebruikers met meer dan 1 gebruikersnaam) zijn niet toegestaan. Bij constatering door één van de moderators wordt de kloon onmiddellijk geband en krijgt de originele gebruikersnaam de nodige waarschuwingspunten.

4. Een signature mag niet meer dan 4 regels hoog zijn. Er mag 1 link naar de website, 1 link naar een test-bin en 1 e-mailadres geplaatst worden. De rest dient gewone tekst te zijn en mag geen aanbieding en/of prijzen bevatten. De opmaak en kleuren mogen niet veranderd worden. Ook mag er geen plaatje in de signature staan. Verwijzen naar je signature (en/of profiel) in je bericht is NIET toegestaan.

5. Gebruikers mogen nooit een link plaatsen naar commerciële bedrijven/sites waar zij een zakenrelatie mee hebben. Wel mag de naam van een site/bedrijf/product genoemd worden. E-mailadressen mogen niet geplaatst worden.

6. Gebruikers mogen andere gebruikers niet instrueren om een email of een persoonlijk bericht te sturen of informeren dat ze een mailtje of persoonlijk bericht hebben gehad. Uitzonderingen hiervoor staan genoemd bij punt 11 en punt 12.

7. Gebruikers mogen alleen berichten plaatsen die te maken hebben met het onderwerp. Off-topic berichten zijn niet gewenst en kunnen zonder opgaaf van reden verwijderd en bestraft worden met de nodige punten!

8. Links naar je bedrijf en e-mailadressen mogen alleen in de gebruikersprofielen opgenomen worden. Het is de bedoeling dat gebruikers via de contact button met elkaar opnemen.

Regels Adverteren:

9. Adverteren met je eerste bericht is niet toegestaan en je bericht wordt dan ook direct verwijderd. Er zijn minimaal 25 posts nodig om een advertentie te mogen plaatsen.

10. Adverteren mag alleen in de advertentie forums, en uitdrukkelijk niet in de andere fora.

11. Webhostingtalk.nl accepteert ten hoogste 1 advertentie elke 7 dagen per bedrijf.

Een advertentie moet aan de volgende eisen voldoen:
* de advertentie komt in het Speciale Aanbiedingen forum
* de advertentie mag hoogstens 5 verschillende aanbiedingen bevatten
* de aanbiedingen staan in het eerste bericht
* de bedrijfsnaam moet vermeld worden
* de prijs van de aanbieding moet vermeld worden
* de locatie van de servers moet genoemd worden
* het netwerk waarin de dienst wordt geleverd moet vermeld worden en dient in onze lijst met netwerken[/URL] te staan. (zie ook: [Adverteren] Nieuwe regel betreft netwerken[/URL])
* het is niet toegestaan aanbiedingen achteraf toe te voegen, te veranderen of te verwijderen
* er mag geen gebruik gemaakt worden van onbeperkte waardes aangezien wij dat zien als een vorm van misleiden (dus geen advertenties met onbeperkt aantal bandbreedte, databases, email adressen etc.)

Links naar websites en e-mailadressen zijn in beperkte mate toegestaan. Het is niet de bedoeling dat een aanbieding enkel bestaat uit een link. Een duidelijke aanbieding met daarin een link naar de website is geen probleem.

Niet complete aanbiedingen met een link voor meer informatie zijn niet toegestaan. De extra informatie kan best in de advertentie zelf.

Het is verplicht om bij het plaatsen van een hosting aanbieding een KvK nummer in het bezit te hebben welke dient te worden ingevuld in je profiel.

Als een advertentie niet aan de bovenstaande eisen voldoet, wordt de advertentie gesloten en mag de gebruiker pas na een week opnieuw een aanbieding doen.

12. De aanbiedingen in het Web Hosting / Colocated / Dedicated Aanvragen forum moeten aan de volgende eisen voldoen:
* de bedrijfsnaam moet vermeld worden
* de prijs van de aanbieding moet vermeld worden
* de locatie van de servers moet vermeld worden
* geen afwijking van het gevraagde
* aanbiedingen mogen niet per email of per PM gedaan word

Het is verplicht om bij het plaatsen van een hosting aanbieding een KvK nummer in het bezit te hebben welke dient te worden ingevuld in je profiel.

Links naar websites en e-mailadressen zijn in beperkte mate toegestaan. Het is niet de bedoeling dat een aanbieding enkel bestaat uit een link. Een duidelijke aanbieding met daarin een link naar de website is geen probleem. Niet complete aanbiedingen met een link voor meer informatie zijn niet toegestaan. De extra informatie kan best in de advertentie zelf.

Als een aanbieding niet aan de bovenstaande eisen voldoet, wordt de aanbieding verwijderd.

13. Als wij constateren dat een gebruiker het forum alleen maar gebruikt om te adverteren dan wordt deze gebruiker zonder waarschuwing vooraf verbannen van het forum dus zorg ervoor dat de ratio normale posts / advertenties in juiste balans is en blijft.

 

*Let op!* webhostingtalk.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving regels te wijzigen of toe te voegen. Het is je eigen verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van de huidige regels.

Gezien ons beleid van het bevorderen van spontane, open gedachtenwisselingen en de snelle distributie van informatie uit vele bronnen, kan webhostingtalk.nl de nauwkeurigheid van informatie die op het forum wordt geplaatst niet bepalen.

Meningen, advies en alle andere informatie die door deelnemers in discussies worden gegeven zijn die van de auteur. De deelnemers worden aangespoord om naar professionele raad voor specifieke, individuele situaties te streven en niet alleen te vertrouwen op advies of adviezen die in de discussies wordt gegeven.

Alle gebruikersaccounts, geplaatste berichten op het forum en alle rechten die hiermee gemoeid zijn worden eigendom van webhostingtalk.nl. Het staat webhostingtalk.nl dan ook vrij (delen of bewerkingen van) de inhoud van dergelijke berichten naar eigen inzicht te gebruiken.

Geplaatste berichten worden NIET op verzoek verwijderd! Het is te allen tijde aan webhostingtalk.nl om te bepalen of geplaatste berichten blijven staan of worden verwijderd.

---------------------------------------------------------------------
Uitgebreide extra voorwaarden.

Links
Deze website bevat links (verwijzingen) naar andere websites. Deze links worden u bij wijze van service aangeboden en bieden een aanvullende toegangsroute tot de hier weergegeven informatie. We hebben niet alle informatie op de andere websites gecontroleerd en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites of voor producten of services die mogelijk via deze sites worden aangeboden. Het feit dat deze links hier worden vermeld, betekent geenszins dat de inhoud van deze site, het beleid of de standpunten van webhostingtalk.nl door de betreffende sites worden onderschreven, ondersteund of goedgekeurd. Sites van derden bevatten mogelijk informatie waar webhostingtalk.nl wel of niet mee instemt. Het opnemen van links naar andere websites moet niet worden opgevat als goedkeuring van de inhoud van deze websites. Op het gebruik van de websites waarnaar verwezen wordt, zijn mogelijk andere voorwaarden en bepalingen van toepassing.

Correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website
Ondanks onze inspanningen om te controleren dat de informatie op deze website correct is, blijven fouten altijd mogelijk. Derhalve kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie die we op of via deze website beschikbaar stellen niet correct, volledig of actueel blijkt te zijn. Het materiaal op deze website wordt uitsluitend als algemene informatie aangeboden en dient niet te worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van belangrijke beslissingen zonder primaire informatiebronnen of andere, meer correcte, volledige en actuele bronnen te raadplegen. Als u zich baseert op de informatie op deze website, doet u dit voor eigen risico. Deze site bevat mogelijk historische informatie. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter informatie aangeboden. We behouden ons het recht voor de inhoud van de website op elk gewenst moment te wijzigen zonder nadere kennisgeving.

Handelsmerken
De website bevat mogelijk handelsmerken of service marks van derden. Al deze handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en u stemt ermee in deze niet op enigerlei wijze te gebruiken of weer te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het desbetreffende handelsmerk.

Privacy van de bezoeker
We willen de privacy van bezoekers aan deze website beschermen. Derhalve verzamelen we op deze website geen persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij de gebruikers deze informatie vrijwillig en bewust aan ons verstrekken.

Als u onze website bezoekt, stuurt uw webbrowser ons automatisch uw IP-adres (internetadres) en bepaalde andere informatie (onder andere over het type webbrowser dat u gebruikt). We kunnen dit IP-adres en de overige informatie gebruiken om u toegang tot de website te verschaffen en voor het beheer van de site. Op bepaalde gedeelten van de website kunnen we u vragen ons uw naam, adres, woonplaats en postcode of overige gegevens te verstrekken, zodat we u de gevraagde informatie kunnen toezenden. U bent geenszins verplicht deze gegevens te verstrekken, maar zonder deze gegevens kunnen we u de gevraagde informatie niet toezenden. De website kan ook bepaalde functies bevatten die u in staat stellen via e-mail of op een andere wijze met ons te communiceren. Als er een functie voor e-mail wordt aangeboden en u ervoor kiest hiervan gebruik te maken, verschaft u ons daarmee uw e-mailadres. We vragen niet om andere persoonsgegevens. U bent derhalve zelf verantwoordelijk als u ervoor kiest deze communicatiefuncties te gebruiken om ons dergelijke gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld door uw naam te noemen in een e-mailbericht). Als u ons persoonsgegevens verschaft, geeft u daarmee tevens aan dat u ons deze informatie bewust en vrijwillig verstrekt. Wij kunnen dergelijke informatie voor marketingdoeleinden gebruiken en we zullen mogelijk reageren op de e-mailberichten die u ons toezendt .

We streven ernaar te waarborgen dat de persoonsgegevens die u ons toezendt, vertrouwelijk behandeld worden. We zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verhandelen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of wanneer wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat u de gebruiksvoorwaarden of nationale of lokale wetgeving overtreedt. Houd er echter rekening mee dat het mogelijk is dat derden de berichten lezen die u via internet verzendt. Verstuur dus nooit informatie per e-mail die u vertrouwelijk wilt houden

Zoals veel bedrijven kunnen ook wij gebruik maken van zogeheten "cookies" op onze website. Deze cookies geven ons informatie over de vraag of u onze website al eerder hebt bezocht en welk materiaal op onze website u hebt bekeken. De cookies die wij kunnen gebruiken verzamelen geen persoonsgegevens over u en verschaffen ons geen enkele manier om met u contact op te nemen. De cookies onttrekken geen informatie aan uw computer.

Verder dient u zich te realiseren dat we bepaalde informatie over het gebruik van onze site bijhouden, zoals het aantal en de frequentie van de bezoekers op bepaalde onderdelen van de website. Deze informatie wordt alleen cumulatief bijgehouden en bevat geen persoonsgegevens.

Wanneer u de website gebruikt, stemt u in met de overdracht van uw persoonsgegevens naar ons en met het gebruik hiervan zoals in dit sitebeleid is beschreven.

Het hier beschreven privacybeleid geldt alleen voor deze website, en niet voor andere sites, waar mogelijk ander privacybeleid van kracht is.

Bewijs van afstand
U gebruikt deze website voor eigen risico. De site wordt in de huidige vorm aangeboden, zonder garantie van beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor uw toegang tot de website of tot een functie of onderdeel van de site op elk gewenst moment te beperken of te beëindigen.

Webhostingtalk.nl verklaart uitdrukkelijk dat er geen enkele soort expliciete of impliciete garantie wordt gegeven, daaronder begrepen garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en garanties dat het materiaal op de website geen inbreuk maakt op rechten van derden, dat de website ononderbroken of probleemloos toegankelijk zal zijn, dat de toegang tot de website veilig is of dat de informatie op de website volledig, correct of actueel zal zijn.

Als u materiaal van deze website downloadt, doet u dit vrijwillig en voor eigen risico. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem en voor gegevensverlies dat zou kunnen voortvloeien uit het downloaden van dit materiaal.

Geen enkele vorm van schriftelijke of mondelinge informatie die u van webhostingtalk.nl of via of vanaf de website verkrijgt, kan worden geïnterpreteerd als garantie van welke aard dan ook.

Beperking van de aansprakelijkheid
Voor zover toegestaan onder de geldende wetgeving, bent u ervan op de hoogte en stemt u ermee in dat webhostingtalk.nl voor deze site niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enigerlei vorm van rechtstreekse of indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, gevolgschade, schade voortvloeiend uit schadevergoeding of enige andere soort schade die verband houdt met of voortvloeit uit het gebruiken of het niet kunnen gebruiken van deze website of een andere website die u bereikt via een link vanaf deze website, of uit handelingen die wij verrichten of nalaten naar aanleiding van e-mailberichten die u ons toezendt. Dit betreft onder andere schade met betrekking tot fouten, weglatingen, onderbrekingen, defecten, vertragingen, computervirussen, winstderving uwerzijds, gegevensverlies, onbevoegde toegang tot en wijziging van uw gegevens en gegevensoverdracht, en andere tastbare en niet-tastbare verliezen.

Deze beperking geldt ongeacht de vraag of de schadevergoeding wordt geclaimd op basis van de bepalingen in een overeenkomst, ten gevolge van nalatigheid of anderszins, en zelfs als wij of onze vertegenwoordigers nalatig zijn geweest of zijn gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

Uw aansprakelijkheid
U stemt ermee in dat u, wanneer u een technische onderbreking van de website veroorzaakt, of van de systemen die de website aan u en andere gebruikers beschikbaar stellen, aansprakelijk bent voor alle kosten en uitgaven (daaronder begrepen advocaatkosten) die uit deze onderbreking voortvloeien.

Intellectuele eigendomsrechten van anderen
We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verwachten van onze bezoekers dat zij hetzelfde doen. Als u van mening bent dat uw materiaal is gekopieerd op een manier die erop neerkomt dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht, kunt u dit aan ons laten weten.

Wij hebben altijd gelijk
Het klinkt lomp, maar het is zo. Zoals al gesteld bij "vrijheid van meningsuiting" kan je dit forum zien als onze woonkamer, waar je je naar onze regels te gedragen hebt. We hebben een bepaalde visie, en we willen dan ook af van zaken die daar niet in passen. Bovenstaande regels zijn slechts een richtlijn hiervoor om wat duidelijkheid te scheppen.

Op het moment dat een bezoeker een bepaald gedrag vertoont dat niet strookt met onze visie en wij dat aan hem/haar persoonlijk kenbaar hebben gemaakt, heeft het beroepen op de eigen interpretatie van de regels of het wijzen op een maas in het net van onze regels geen zin: we passen de regels met alle plezier aan onze wensen aan. Zo komt het erop neer dat we altijd gelijk hebben. Op het moment dat wij vinden dat het gedrag van een bezoeker de door ons beoogde invulling van het samenzijn in onze huiskamer verstoort, zullen wij hoe dan ook dat gedrag weren, ongeacht of dat specifieke gedrag met naam en toenaam in onze regels wordt genoemd.

Wijzigingen in de voorwaarden
We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht op elk gewenst moment te wijzigen door aangepaste voorwaarden op de website te publiceren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om periodiek te controleren of we wijzigingen hebben aangebracht in de gebruiksvoorwaarden. Als u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden of in andere bepalingen zijn gepubliceerd, houdt dit in dat u instemt met de wijzigingen.

Dank u voor het bezoeken van webhostingtalk.nl