PDA

Bekijk Volledige Versie : Opzeggen na problemen met klantHuib
08/05/12, 14:36
Beste,

Ik weet dat jullie geen advocaten zijn, en ik vraag daarom ook advies en geen juridisch hulp.

Ik heb momenteel één klant die lichtelijk gesproken nog al lastig doet, deze klant heeft op de laatste drie facturen tot drie maal toe pas betaald de dag voordat het incassobureau word ingeschakeld. En probeert steeds met niet bestaande problemen of problemen van een jaar oud "gratis" zijn dienstverlening te krijgen. Helaas zijn we daar één keer in meegegaan om de negatieve reacties te voorkomen maar nu de tweede keer hebben we hem gewoon afgesloten omdat de rekeningen niet betaald werden en hij een vals adres had opgegeven in het klantenpaneel.

Hierop is deze klant begonnen met negatieve reacties te plaatsen op diverse fora, hij heeft diverse tv media aangeschreven per e-mail met ons bcc (Dat is dan weer wel aardig) reacties op ipsgids etc etc. Nu willen wij van deze klant af, zoals je begrijpt natuurlijk. Ik word niet graag gechanteerd en op het moment dat je je zo gaat gedrag is er mijn inziens geen grond meer voor een goede samenwerking.

Is het mogelijk om gewoon te zeggen tegen deze klant van "Hey, je hebt 1 maand om alles te verhuizen en hierna zullen we je diensten afsluiten"? Laster, smaad, chantage zijn allemaal per wet verboden, maar er is geen informatie te vinden over het afsluiten van de klant na zulke acties.

Just for the record, we werken met een jaarcontract.

patrickekkel
08/05/12, 14:59
Ik ga er van uit dat je in je voorwaarden hebt staan dat ook jij het contract kan opzeggen ook rekening houden dat jij ook een opzeg termijn hebt.

Magus
08/05/12, 15:49
Heeft de klant nog een contract, of is deze inmiddels vertreken? Wat zijn de voorwaarden bij dit contract of bij de overeenkomst?

Yourwebhoster
08/05/12, 17:52
Afhankelijk van wat in je contact staat kan het zo zijn dat de klant contract breuk pleegt door niet binnen de afgesproken betalingstermijn te betalen. Op basis daarvan kan je de dienstverlening stopzetten. Geef hem echter wel tijd om om te verhuizen en geef aan wat de reden is tot het besluit.

Sowieso moet je er niet mee ingaan op chantage, dit mag niet.

Huib
08/05/12, 17:53
Contract is net met een jaar verlengd, en blijkbaar mogen we wel opzeggen volgens onze AV, maar dan per eind van het contract... Altijd fijn, zitten we er dus nog 9 maanden aanvast. We hebben vandaag een update gedaan in onze algemene voorwaarden, maar die gelden dan nog niet voor deze kwestie of wel?

oehTie
08/05/12, 18:12
Contract is net met een jaar verlengd, en blijkbaar mogen we wel opzeggen volgens onze AV, maar dan per eind van het contract... Altijd fijn, zitten we er dus nog 9 maanden aanvast. We hebben vandaag een update gedaan in onze algemene voorwaarden, maar die gelden dan nog niet voor deze kwestie of wel?

nee, hij moet die voorwaarden expliciet accepteren, anders gelden ze niet...

Wat je kan doen is de klant afsluiten omdat hij niet betaald. En aangifte doen vanwege fraude. Ik neem aan dat je aantoonbaar hebt dat zijn gegevens in jouw klantenpaneel niet klopten en door hem opgegeven zijn? Hij is niet verhuist ofzo waardoor ze niet klopten? In dat geval denk ik afsluiten en het contract ontbinden. Hij komt zijn deel niet na (betalen) dus dat hoef jij ook niet.

Let wel, ik ben geen jurist, dit is mijn persoonlijke mening.

Quote uit burgerlijk wetboek: bron http://www.st-ab.nl/wetten/0058_Boek_6_Burgerlijk_Wetboek_BW.htm


Afdeling 5. Wederkerige overeenkomsten

 

Artikel 261

1. Een overeenkomst is wederkerig, indien elk van beide partijen een verbintenis op zich neemt ter verkrijging van de prestatie waartoe de wederpartij zich daartegenover jegens haar verbindt.

2. De bepalingen omtrent wederkerige overeenkomsten zijn van overeenkomstige toepassing op andere rechtsbetrekkingen die strekken tot het wederzijds verrichten van prestaties, voor zover de aard van die rechtsbetrekkingen zich daartegen niet verzet.

 

Artikel 262

1. Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen op te schorten.

2. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

Artikel 263

1. De partij die verplicht is het eerst te presteren, is niettemin bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar daartegenover staande verplichtingen niet zal nakomen.

2. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Artikel 264

In geval van opschorting op grond van de artikelen 262 en 263 zijn de artikelen 54 onder b en c en 55 niet van toepassing.

 


Artikel 265

1. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

2. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is.

joriz
08/05/12, 20:06
Natuurlijk kan je altijd nog het contract ontbinden als zowel jij (leverancier) en de klant (Opdrachtgever) het er mee eens zijn dat het tijd is tot ontbinding.
Als jij niet tevreden bent met de houding van van de klant (en de smaad die hij overal online plaatst) dan ga ik er vanuit dat de klant misschien ook wel eens naar een andere partij wilt gaan.

Hopelijk ben je er op deze manier snel van af. Klanten die constant zeuren (terwijl ze zelf nietbetalen) ben je inderdaad liever kwijt dan rijk.